Czy budowa węzła cieplnego wymaga pozwolenia na budowę?

W obecnym stanie prawnym węzeł cieplny jako niezbędny element wyposażenia technicznego budynku nie wymaga spełnienia procedur uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia (art. 29 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane). Wyjątek stanowią roboty budowlane polegające na instalowaniu węzłów cieplnych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub wzniesionych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Wówczas odpowiednio należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonać zgłoszenia robót, uprzednio uzyskując pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia każdorazowo należy do obowiązków inwestora.

Budowa węzła cieplnego – wymagane dokumenty

Niezależnie od przyjętej procedury inwestor powinien zlecić opracowanie projektu technicznego węzła cieplnego przed rozpoczęciem robót budowlanych, polegających na instalowaniu lub remoncie węzła cieplnego. Opracowanie to, po zebraniu wszystkich niezbędnych danych dotyczących zapotrzebowania budynku na moc cieplną, podziału na poszczególne funkcje, jakie powinien spełniać węzeł cieplny, będzie podstawą dla prefabrykacji oraz montażu konkretnego węzła cieplnego. Projekt techniczny węzła cieplnego będzie również podstawą do przygotowania dokumentacji powykonawczej, która jest niezbędna do zakończenia procesu instalowania urządzeń wymiennikowego węzła cieplnego, uruchomienia go i jego dopuszczenia do trwałej pracy i eksploatacji.

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 4


Scroll to top